Przedmiot Kontraktu
Zakres opracowywania dokumentacji projektowej:
 • wycinka kolidujących drzew,
 • rozbudowa drogi,
 • wzmocnienie/wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni – dostosowanie do obciążenia 115 kN i prognozowanego ruchu,
 • wykonanie poboczy gruntowych,
 • rozbudowa mostu na rz. Brda,
 • wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu,
 • wykonanie systemu odwodnienia drogi,
 • wykonanie oświetlenia drogi w zakresie wynikającym z przepisów,
 • przebudowa kolizji sieci infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą,
 • analiza pod kątem konieczności lokalizacji ekranów akustycznych poprzedzona wykonaniem badań – w ramach sporządzenia KIP (w przypadku takiej konieczności budowa ekranów),


Realizacja Dokumentacji Projektowej będzie przebiegać w następujących etapach:
 • analiza materiałów archiwalnych oraz wykonanie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz,
 • Opracowanie mapy do celów projektowych,
 • Opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowań projektowych z nim związanych, w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP),
 • Wykonanie programu badań geotechnicznych wraz z dokumentacją geotechniczną i oceną stanu nawierzchni,
 • opracowanie materiałów niezbędnych dla dokonania uzgodnień,
 • uzyskanie wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń (np. Protokół z Narady Koordynacyjnej),
 • operaty wodnoprawne i materiały do pozwolenia wodnoprawnego, w tym projekt wniosku o pozwolenie wodnoprawne,
 • opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, projektu zieleni i innych, opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia,
 • uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
 • opracowanie materiałów do wniosku o ZRiD (w tym projekty podziału nieruchomości),
 • opracowanie projektu wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i przekazanie go Zamawiającemu,
 • opracowanie projektu wykonawczego, materiałów przetargowych i kosztorysu inwestorskiego.


Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje swoim zakresem:
 • Mapę do celów projektowych.
 • Dokumentację geotechniczną.
 • Dokumentację z badań nawierzchni.
 • Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia.
 • Projekt Budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
 • Operaty Wodnoprawne.
 • Projekt stałej organizacji ruchu.
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID (decyzje, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, wypisy, itp.).
 • Dokumentację geodezyjno-kartograficzna związaną z nabywaniem nieruchomości (projekty podziałów nieruchomości).
 • Dokumentację fotograficzną nieruchomości przeznaczonych do nabycia pod pas drogowy i do zajęcia czasowego.
 • Stabilizację granic pasa drogowego na przedmiotowym odcinku po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID.
 • Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Projekt wykonawczy [część drogowa + branże], Kosztorys inwestorski, Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlanych, Przedmiary, Kosztorysy Ofertowe).

Licznik wszystkich odwiedzin: 8036, na tej stronie było: 369 odwiedzin